• |
 • Email: kontakt@infaktura.pl


Regulamin programu infaktura.pl  

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin okresla zasady korzystania z oprogramowania "infaktura.pl" udostepnionego przez Prestige Group Renata Fastyn.
2. "inFaktura" jest serwisem umozliwiajacym wystawianie faktur za posrednictwem przegladarki internetowej na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
3. Uzytkownikiem Serwisu moze byc wylacznie podatnik podatku od towarów i uslug z siedziba (miejscem zamieszkania w przypadku osób fizycznych) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2. Definicje
Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:
a. Serwis - serwis internetowy "inFaktura" dostepny pod adresem www.infaktura.pl.
b. Uzytkownik - podmiot prowadzacy dzialalnosc gospodarcza posiadajacy w konto w Serwisie, korzystajacy z uslug Serwisu lub zamierzajacy utworzyc konto w Serwisie.
§3. Tryb zawarcia umowy
1. Informacje prezentowane na stronach www.infaktura.pl nie stanowia oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
2. Uzytkownik w momencie zatwierdzenia formularza tworzenia nowego konta w serwisie infaktura.pl sklada oswiadczenie woli zawarcia umowy wedlug warunków okreslonych w niniejszym regulaminie. Email zwrotny z serwisu infaktura.pl otrzymany niezwlocznie po zlozeniu tego oswiadczenia stanowi potwierdzenie otrzymania oferty przez Prestige Group Renata Fastyn i jednoczesnie oswiadczenie o jej przyjeciu. Z chwila doreczenia emaila zwrotnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje zawarcie umowy swiadczenia uslug na warunkach okreslonych w niniejszym regulaminie.
§4. Odpowiedzialnosc za korzystanie z Serwisu
1. Prestige Group Renata Fastyn dolozyla wszelkich staran, aby stworzone oprogramowanie bylo wolne od wad i bledów.
2. Korzystanie z Serwisu odbywa sie wylacznie na koszt i ryzyko Uzytkownika. Prestige Group Renata Fastyn nie udziela zadnej gwarancji, ze korzystanie bedzie przebiegalo bez wad, bledów, czy przerw.
3. Uzytkownik przechowuje dane w Serwisie wylacznie na wlasna odpowiedzialnosc. Prestige Group Renata Fastyn nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualna utrate lub wyciek danych przechowywanych w Serwisie, w szczególnosci bedace skutkiem bledów, awarii, dzialan osób trzecich.
4. Prestige Group Renata Fastyn nie udziela zadnej gwarancji, iz kwoty wyliczone za posrednictwem Serwisu (kwoty podatków, dochodu, etc) beda prawidlowe. Prestige Group Renata Fastyn nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Uzytkownika informacji uzyskanych za posrednictwem Serwisu. W szczególnosci za konsekwencje podjetych na ich podstawie decyzji (w tym decyzji podatkowych).
5. Serwis nie waliduje (lub przeprowadza bardzo ograniczona walidacje) danych przesylanych do Serwisu z wypelnianych przez Uzytkownika (za posrednictwem przegladarki internetowej) formularzy dodawania/edycji dokumentów. Na Uzytkowniku spoczywa obowiazek weryfikacji kwot zarówno na wspomnianych formularzach jak i na wydrukach dokumentów przed ich wprowadzeniem do obrotu gospodarczego.
6. Prestige Group Renata Fastyn nie udziela zadnej gwarancji, ze dokumenty faktur generowane przez system (w formacie PDF lub w formacie strony HTML) spelniaja warunki przesylania i przechowywania, stawiane przepisami prawa w sprawie przesylania, przechowywania i udostepniania faktur w formie elektronicznej, i nie ponosi w zwiazku z tym odpowiedzialnosci za prawidlowosc przesylania i przechowywania tychze dokumentów w formie elektronicznej.
7. Prestige Group Renata Fastyn nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne nieprawidlowosci wynikajace z wystawiania przez Uzytkownika faktur, do obslugi których Serwis nie jest dedykowany (o których mowa w § 8.1), przy pomocy istniejacych w Serwisie funkcjonalnosci.
8. Prestige Group Renata Fastyn zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania dzialania Serwisu w przypadku awarii badz modernizacji technicznej Serwisu. Zaprzestanie dzialania Serwisu przez okres dluzszy niz 24 godz. w miesiacu nie rodzi po stronie Uslugodawcy zadnej odpowiedzialnosci. W przypadku zaprzestania dzialania Serwisu przez okres dluzszy niz 48 godz. w danym miesiacu, Uzytkownik bedzie uprawniony do zadania przedluzenia waznosci konta w Serwisie o ilosc dni równych ilosci dni, w którym Serwis nie dzialal.
§5. Obowiazki Uzytkownika
1. Uzytkownik zobowiazuje sie korzystac z Serwisu zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa, a takze kontrolowac poprawnosc dokumentów, które generuje za posrednictwem Serwisu i poslugiwac sie tylko dokumentami poprawnymi.
2. Obowiazkiem uzytkownika jest drukowanie faktur niezwlocznie po ich wystawieniu i przechowywanie wszystkich faktur wygenerowanych za pomoca Serwisu w formie papierowej. Za niedopelnienie tego obowiazku uzytkownik ponosi wylaczna odpowiedzialnosc.
3. Uzytkownik zobowiazuje sie do korzystania z Serwisu zgodnie z informacjami zawartymi w "pomocy do programu" (zrealizowanej jako "okienko z podpowiedziami" przy wiekszosci formularzy w Serwisie, a takze w formie zestawu pytan z odpowiedziami prezentowanymi na stronach www.infaktura.pl w zakladce "Pomoc").
4. Uzytkownik zobowiazuje sie do nie wprowadzania do Serwisu danych osobowych osób fizycznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej. W przypadku koniecznosci wystawienia faktury dla osoby fizycznej nie prowadzacej dzialalnosci gospodarczej Uzytkownik zrobi to we wlasnym zakresie (poza Serwisem).
5. Uzytkownik zobowiazuje sie do niezwlocznego powiadamiania Prestige Group Renata Fastyn o wszelkich zmianach adresu email przypisanego do konta w Serwisie.
6. Uzytkownik zobowiazuje sie do skonfigurowania poziomu bezpieczenstwa na koncie (Zakladka dostepna po wybraniu w menu: "Ustawienia"->"Bezpieczenstwo").
§6. Ochrona prywatnosci
1. Dane osobowe Uzytkownika beda przetwarzane przez Prestige Group Renata Fastyn jako Administratora Danych w celach zwiazanych ze swiadczona usluga.
2. Dane osobowe kontrahentów Uzytkownika wprowadzone do Serwisu przez Uzytkownika beda przetwarzane przez Uzytkownika jako Administratora Danych Osobowych.
3. Uzytkownik upowaznia Prestige Group Renata Fastyn do wykonywania czynnosci technicznych zwiazanych z przetwarzaniem danych, o których mowa w §6.2, w szczególnosci do: utrwalania, przechowywania, usuwania, sporzadzania backupów (kopii zapasowych) tychze danych w celach zwiazanych ze swiadczona usluga.
4. Podanie danych, o których mowa w §6.1, w szczególnosci podanie adresu e-mail, loginu oraz danych adresowych prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, jest wymagane w trakcie rejestracji w Serwisie z uwagi na techniczne wlasciwosci swiadczonej uslugi.
5. Uzytkownik ma prawo wgladu do danych, o których mowa w §6.1 oraz ich poprawiania.
6. Prawo do podgladu i edycji innych danych anizeli dane o których mowa §6.1, w szczególnosci do wgladu i edycji danych, o których mowa w §6.2, a takze do wgladu i edycji dokumentów wprowadzonych do Serwisu przez Uzytkownika przysluguje Uzytkownikowi wylacznie w okresie, gdy Uzytkownik posiada aktywny abonament (przez "aktywny" rozumie sie: oplacony lub trwa bezplatny okres testowy) za korzystanie z Serwisu. Prawo do zadania usuniecia danych przysluguje Uzytkownikowi zawsze, bez wzgledu na oplacenie abonamentu.
7. Uzytkownik przekazujac dane wyraza zgode na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonujacym na zlecenie Prestige Group Renata Fastyn czynnosci w ramach niniejszej uslugi.
8. Prestige Group Renata Fastyn zobowiazuje sie, ze nie wykorzysta danych o których mowa w §6.1 oraz w §6.2 w celach innych anizeli bezposrednio zwiazanych ze swiadczona usluga, chyba ze nastapi to za zgoda Uzytkownika.
9. Prestige Group Renata Fastyn zastrzega sobie mozliwosc ujawnienia danych zgromadzonych na koncie Uzytkownika na zadanie uprawnionych organów (w szczególnosci policji, prokuratora, sadu, organów podatkowych i kontroli skarbowej).
§7. Odplatnosc za korzystanie z Serwisu
1. Za korzystanie z Serwisu Prestige Group Renata Fastyn nie pobiera oplat. Program do wystawiania faktur jest darmowy.
2. Prestige Group Renata Fastyn zastrzega sobie mozliwosc organizowania promocji czasowo zwalniajacych Uzytkownika z obowiazku oplaty za korzystanie z Serwisu (lub pomniejszajacych te oplate). Informacje o wszelkich promocjach beda publikowane na stronie www.infaktura.pl (lub podstronach Serwisu).
3. Prestige Group Renata Fastyn zastrzega sobie mozliwosc czasowego dezaktywowania konta danego Uzytkownika w przypadku zalegania z platnoscia za uzytkowanie z Serwisu, a w przypadku zalegania z platnoscia powyzej 3 miesiecy mozliwosc usuniecia konta Uzytkownika (wraz ze wszelkimi danymi) z Serwisu. (Platnosci nie dotycza programu do fakturowania)
4. Faktury VAT za uzytkowanie Serwisu wystawiane beda w ciagu 7 dni od wplywu naleznosci na konto Prestige Group Renata Fastyn. Oryginal faktury przesylany bedzie do Uzytkownika za posrednictwem Poczty Polskiej (list zwykly).
5. Prestige Group Renata Fastyn nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne nieterminowe dostarczenie korespondencji z faktura przez Poczte Polska.
6. Tworzenie nowego konta w Serwisie przez Uzytkownika, który dotychczas korzystal z innego konta stanowi naruszenie postanowien niniejszego regulaminu. Prestige Group Renata Fastyn zastrzega sobie mozliwosc podjecia jednego lub wielu sposród nastepujacych dzialan: blokowania dostepu do tak utworzonego konta, usuwania danych znajdujacych sie na koncie, usuniecia calego konta wraz ze wszystkimi danymi, wprowadzenia mechanizmów utrudniajacych korzystanie z konta, wprowadzenia mechanizmów uniemozliwiajacych danemu Uzytkownikowi korzystanie z Serwisu. Prestige Group Renata Fastyn dzialania takie podejmie w sytuacji, gdy uzna, ze dzialanie Uzytkownika mialo na celu unikniecie placenia oplaty abonamentowej za korzystanie z dotychczas uzywanego konta.

§8. Cechy szczególne Serwisu
1. Serwis nie oferuje rozwiazan dedykowanych do wystawiania faktur:
a) zaliczkowych,
b) przez nabywce towaru lub uslugi (w tym w szczególnosci w ramach wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, samofakturowania oraz nabycia produktów rolnych od rolnika ryczaltowego),
c) w ramach innych transakcji opodatkowanych anizeli dostawa towarów i swiadczenie uslug na terytorium kraju,
d) przez platnika,
e) przez malego podatnika,
f) przez przedstawiciela podatkowego,
g) dokumentujacych czynnosci, których podstawa opodatkowania jest marza,
h) dokumentujacych udzielenie rabatu,
i) dokumentujacych czynnosci o charakterze ciaglym,
j) zbiorczych,
k) uproszczonych.
2. Serwis umozliwia wystawianie faktur zawierajacych maksymalnie 20 pozycji.
3. Serwis zaokragla wprowadzone kwoty do pelnych groszy (lub odpowiednio eurocentów w przypadku waluty euro). Program nie umozliwia wprowadzania kwot o wiekszej precyzji.
4. Serwis nie umozliwia wystawiania faktur zawierajacych pozycje, dla których ilosc towarów zdefiniowano jako liczba o precyzji wiekszej anizeli dwa miejsca po przecinku.
5. Maksymalna wartosc brutto faktury oraz maksymalna wartosc brutto pojedynczej pozycji na fakturze obslugiwana przez Serwis to 21 474 836,47 (dwadziescia jeden milionów czterysta siedemdziesiat cztery tysiace osiemset trzydziesci szesc zlotych, czterdziesci siedem gr.).
6. Maksymalna liczba jednostek towarów na pojedynczej pozycji faktury obslugiwana przez Serwis to 1 000 000 (jeden milion).
7. Serwis nie oferuje funkcjonalnosci wystawiania faktur w walutach innych anizeli PLN, EUR.
8. Serwis oferuje mozliwosc wystawienia faktury korygujacej wylacznie w zakresie korygowania danych na pozycjach faktury (bez uwzglednienia rabatów, bez mozliwosci korygowania waluty).
§9. Uslugi dodatkowe dostepne w Serwisie
1. Za dostep do wybranych funkcjonalnosci Serwisu, zwanych dalej uslugami dodatkowymi, Prestige Group Renata Fastyn pobiera dodatkowa oplate zgodna z aktualnie obowiazujacym cennikiem.
2. Uslugi dodatkowe staja sie aktywne po ich oplaceniu (lub, w przypadku niektórych uslug dodatkowych, po uruchomieniu okresu testowego danej uslugi dodatkowej).
3. Korzystanie z uslug dodatkowych jest mozliwe, jesli sa one aktywne i jednoczesnie aktywny jest abonament podstawowy za uzytkowanie konta. Jesli abonament podstawowy za uzytkowanie konta wygasnie, zablokowana zostanie równiez mozliwosc korzystania z uslug dodatkowych przypisanych do konta. Po oplaceniu abonamentu podstawowego mozliwosc korzystania z uslug dodatkowych zostaje przywrócona zgodnie z ich okresem abonamentowym.
§10. Postepowanie reklamacyjne
1. Reklamacja skladana przez Uzytkownika, w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem uslug, powinna zostac przeslana poczta elektroniczna na adres email Serwisu (kontakt@infaktura.pl). Reklamacja powinna zawierac co najmniej: nazwe konta w Serwisie oraz dokladny opis przedmiotu reklamacji.
2. Prestige Group Renata Fastyn rozpatrzy reklamacje w terminie 21 dni od daty jej doreczenia (daty odebrania maila), a nastepnie przesle Uzytkownikowi odpowiedz, wskazujaca sposób rozstrzygniecia reklamacji. Odpowiedz zostanie wyslana poczta elektroniczna.
§11. Postanowienia dodatkowe
1. Prestige Group Renata Fastyn zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie bez koniecznosci powiadomienia o tym uzytkowników. Korzystanie przez uzytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne bedzie z ich akceptacja.
2. Aktualna wersja regulaminu prezentowana jest na stronach www.infaktura.pl.
§12. Postanowienia koncowe
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

Funkcje programu:  

 • Wystawianie Faktur (fakturowanie)
 • Faktura VAT
 • Faktura do paragonu
 • Faktura pro-forma
 • Korekta
 • Wlasna baza towarów i uslug
 • Wlasna baza kontrahentów
 • Wydruki PDF
 • Wlasne logo na fakturze
 • Ewidencja sprzedazy